Privacy Policy

Nederland Distributieland (NDL) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
NDL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt op basis van een legitieme grondslag;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NDL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Fotografie

Tijdens de NDD zullen foto’s en video’s worden gemaaktvoor promotionele doeleinden en verslaglegging. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Mocht je niet op foto en/of video vastgelegd willen worden, dan kan dit worden aangegeven bij de organisatie. Wij vragen de fotograaf dan om hier rekening mee te houden.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door NDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NDL de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door NDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van (verenigings)leden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door NDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
– Matchmaking met buitenlandse verladers (of andere potentiële klanten voor het betreffende lid);
– Matchmaking met andere leden;
– Events, nieuwsbrieven en overige informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NDL de volgende persoonsgegevens van u en uw collega’s vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Functie;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Dieet wensen.

Uw persoonsgegevens worden door NDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door NDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon in de vorm van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Toestemming via aanmelding op de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NDL de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door NDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is. Afmelding is ieder moment mogelijk via de afmeldingsoptie in de nieuwsbrief of door uw afmelding mondeling of per mail door te geven aan het secretariaat van NDL.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiële leden, partners en andere belanghebbende partijen

Persoonsgegevens van potentiële leden, partners en andere belanghebbende partijen worden door NDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Nieuwsbrieven en overige informatieverstrekking;
– Introductie bij andere partijen, na mondeling of schriftelijk contact vooraf;
– Gerichte matchmaking, na mondeling of schriftelijk contact vooraf.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
– Gerechtvaardigd belang voor promotieactiviteiten van NDL en de betreffende partij.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NDL de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Functie;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door NDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentieel lid, partner of andere belanghebbende partij. Indien een partij aangeeft geen verdere interesse te hebben in nader contact zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten voor advisering en/of matchmaking

Persoonsgegevens van klanten voor advisering en/of matchmaking worden door NDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Nieuwsbrieven en overige informatieverstrekking;
– Introductie bij andere partijen, na mondeling of schriftelijk contact vooraf;
– Gerichte matchmaking, na mondeling of schriftelijk contact vooraf.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
– Gerechtvaardigd belang voor promotieactiviteiten van NDL en de betreffende partij.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NDL de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Functie;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door NDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een klant voor advisering of matchmaking. Indien een partij aangeeft geen verdere interesse te hebben in nader contact zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

Verwerking van persoonsgegevens van gebruikers Bundeling

Persoonsgegevens van Bundeling gebruikers worden door NDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon in de vorm van nieuwsuitingen.
 • Het bieden van een netwerkplatform
 • Het vergemakkelijken van het aanmelden voor NDL events

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming via het aanmaken van een account

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NDL de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door NDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Afmelding is ieder moment mogelijk door het verwijderen van het Bundeling account.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk of gewenst is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Voor administratieve doeleinden en voor verspreiding van nieuwsuitingen maken wij gebruik van derde partijen. Met deze partijen heeft NDL een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Voor matchmaking met prospects en matchmaking met leden van de vereniging kunnen wij de gegevens van leden, potentiële leden, stakeholder en overige geïnteresseerden verstrekken aan derde partijen, zowel binnen als buiten de EU. Hierover zal NDL deze partijen vooraf mondeling informeren en krijgt u de gelegenheid om hier niet akkoord mee te gaan.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Cookies (d.w.z. kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden bij uw eerste bezoek aan de site) worden gebruikt op www.hollandinternationaldistributioncouncil.com, www.hidc.nl en www.ndl.nl. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om tracking-cookies te blokkeren of te accepteren. Indien u niet zeker weet of uw browser over deze capaciteit beschikt, kunt u dit navragen bij de softwarefabrikant of bij de technische helpdesk van uw onderneming. Cookies worden gebruikt om uw online ervaring te verrijken en niet om de navigatiegebruiken van geïdentificeerde bezoekers te volgen.
NDL/HIDC maakt gebruik van verschillende soorten cookies voor diverse doeleinden:
a) Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website optimaal te laten werken
b) Analytische cookies: deze cookies bieden inzage in de manier waarop bezoekers (delen van) de website gebruiken, zodat NDL/HIDC de website kan verbeteren om deze zo goed mogelijk af te stemmen op wat bezoekers aan de website interessant of belangrijk vinden. NDL/HIDC gebruikt de gegevens die via deze cookies verkregen worden niet om individueel gebruik van de website te bestuderen maar doet dit slechts op groepsniveau.

NDL/HIDC gebruikt cookies van derden slechts ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website, bijvoorbeeld door middel van Google Analytics. Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt en hierop navigeert. Ze houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s het vaakst bezocht worden, internet protocol (IP) adres, browsertype, internetdienstverlener (ISP), verwijzende/exit pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en clickstream-gegevens. Als u onze website bezoekt, verschijnt een balk met de mededeling welke cookies geplaatst worden, indien u op onze website blijft. Als u op de “Akkoord” balk klikt, gaat u hierbij akkoord met het gebruik van Google Analytics. De gegevens die hierbij verzameld en verwerkt worden, verlopen na afloop van de browser-sessie en twee jaar na instellen/bijwerken. De volgfunctie van Google Analytics cookies op alle websites die u bezoekt, kunt u uitschakelen op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
De meeste browsers zijn ingesteld om standaard cookies te accepteren. Website bezoekers kunnen de browser instellen om cookies uit te schakelen of om aan te geven wanneer een cookie geplaatst wordt. Het is echter mogelijk dat sommige functionaliteiten en diensten van zowel NDL/HIDC en andere websites niet goed werken, als cookies uitgeschakeld worden.

NDL/HIDC biedt de inhoud op deze website aan volgens de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden. Omdat deze voorwaarden periodiek gewijzigd kunnen worden, vragen we u om deze af en toe opnieuw te bekijken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in september 2018. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
NDL
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
079 343 8110
info@ndl.n